Verkoopsvoorwaarden

Door de plaatsing van de bestelling is iedere klant geacht de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Algemeen

 • VAARSCHOOL BV is gevestigd in de Oudstrijderslaan 48 Bus 1.1, te 3140 Keerbergen (Belgi√ę).
 • De prijzen, die vermeld staan in onze offertes en op onze website, zijn steeds richtinggevend maar vrijblijvend.
 • Door de aard van onze producten zijn bestellingen aangaande fysieke goederen die reeds naar de klant verstuurd werden niet retourneerbaar. Indien de klant afziet van zijn aankoop voor de goederen effectief naar hem/haar verstuurd werden kan er wel worden afgezien van aankoop en kan er eventueel terugbetaling volgen (zie regels ivm terugbetaling verder in deze voorwaarden).
 • VAARSCHOOL BV¬† streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden.
 • VAARSCHOOL BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie aangeleverd door de klant (zoals bijvoorbeeld foutieve adresgegevens).
 • Alle klachten dienen overgemaakt te worden per aangetekende brief en dat binnen acht dagen na de levering van de dienst.
 • VAARSCHOOL BV¬† verbindt zich tot een middelverbintenis, waardoor zij enkel verantwoordelijk is voor elke schade die rechtstreeks veroorzaakt werd door haar schuld of door de schuld van haar aangestelde tijdens de duur van hun opdracht. De aansprakelijkheid van¬†VAARSCHOOL BV is in ieder geval beperkt volgens de door haar afgesloten verzekeringscontracten. Een kopie van de verzekeringscontracten kan u aanvragen op de hoofdzetel.
 • VAARSCHOOL BV¬†zal haar diensten en leveringen mogen onderbreken in geval van overmacht zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.
 • Eventuele afwijkingen aan onze verkoopsvoorwaarden moeten schriftelijk bevestigd zijn door de zaakvoerder van VAARSCHOOL BV.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 • De klant verbindt zich ertoe het personeel van¬†VAARSCHOOL BV te laten werken in overeenstemming met de arbeids- en veiligheidsvoorwaarden voorzien in het ARAB en alle andere wetgeving op dit gebied van kracht.
 • Onze offertes zijn √©√©n maand geldig. De prijzen in eventuele offerte zijn berekend op normale ononderbroken werkomstandigheden op basis van de door de klant gegeven informatie. Onvoorziene en abnormale omstandigheden zullen in supplement in regie worden aangerekend.

Betaling / Terugbetaling / Facturatie

 • Al onze producten en opleidingen zijn volledig betaalbaar bij bestelling. Een factuur wordt afgeleverd na ontvangst van de volledige betaling.
 • Elke factuur die ons niet binnen de veertien dagen wordt teruggezonden of betwist, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn.
 • Elke factuur die onbetaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een conventionele verwijlrente van twaalf procent, te rekenen vanaf de factuurdatum. Eveneens moet de koper een forfaitaire schadevergoeding van tien procent op de factuurprijs betalen, met een minimum van 125 euro. De wanbetalingskosten worden aangerekend aan de koper.
 • Eventuele uitzonderlijke toegestane kortingen vervallen automatisch als de betalingstermijnen niet gerespecteerd worden.
 • De factuur die niet betaald werd op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle terugbetalingen aan de klant, zijn onderhevig aan een administratieve kost van 10% op het bedrag van de transactie met een minimum van 50 Euro. Ingeval van opleidingen geldt dit minimum bedrag per persoon.
 • Alle terugbetalingen geschieden aan het einde van de maand waarin zij betaalbaar geworden zijn (ongeacht de reden voor de terugbetaling). Wanneer een opleiding (a.d.h.v. doktersbriefje of doodsprentje) wordt geannuleerd minder dan 7 (of gelijk aan 7) dagen voor de aanvang van een cursus, kan geen terugbetaling plaatsvinden.

Deelname aan de opleidingen

 • De deelnemer van een vaaropleiding verklaart geen gezondheidsbeperkingen te hebben (zoals bijvoorbeeld hartstoornissen , evenwichtsstoornissen , suikerziekte , epilepsie, enzovoort) die hem beletten om veilig een motorboot te besturen.
 • De deelnemer neemt deel aan de opleiding op eigen risico.
 • Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt kunnen enkel deelnemen aan de opleidingen mits akkoord van de ouders of voogd.
 • De deelnemers aan de vaaropleidingen verklaren tevens dat foto- en/of videomateriaal genomen tijdens hun opleiding kan gebruikt worden door VAARSCHOOL BV zonder voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld op haar sociale media, in opleidingsvideo’s, enz. Deze lijst qua gebruik is niet exhaustief. Indien de cursist dit niet wenst, dan dient hij/zij dit aan te geven voor de start van de opleiding. Achteraf kan geen aanspraak meer worden gedaan op eventuele portretrechten.
 • Annulatie van een opleiding door de klant dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail) en is slechts mogelijk tot dertig dagen voor de aanvang van de cursus. Zo niet, dan moet de cursist het volledige inschrijvingsgeld betalen. Dit vervalt indien de klant een geldige reden heeft gestaafd door een doktersattest, overlijdensbrief, of gelijkaardig. In zulke gevallen proberen we een geschikte oplossing uit te werken in samenspraak. Indien minder dan 7 werkdagen voor aanvang van de cursus, kan geen terugbetaling plaatsvinden. We kunnen in zulke gevallen wel een kosteloze verplaatsing voorstellen. Het attest om de afwezigheid te staven dient ten laatste 48 uur na de aanvang van de cursus aan ons te worden bezorgd. Als deze termijn wordt overschreden, kan eveneens geen kosteloze verplaatsing plaatsvinden. De mogelijkheid tot annuleren vervalt als de cursus (om gelijk welke reden) wordt uitgesteld: de initi√ęle cursusdatum, zoals vermeld op de factuur, geldt hier als referentiedatum om de periode van dertig dagen voor aanvang van de cursus te berekenen.
 • Als het minimum aantal deelnemers voor een bepaalde opleiding niet bereikt is, dan heeft de school het recht de geplande opleidingen te annuleren. U zal dan automatische worden ingeboekt in een andere gelijkwaardige opleiding.
 • Opleidingen kunnen worden afgelast wegens het slechte weer (praktijkopleidingen) of wegens overmacht. Het is de school die zo’n beslissing neemt om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen onder alle omstandigheden.
 • In geval van afgelasting van een cursus door het slechte weer of door overmacht zoals (maar niet beperkt tot): technisch defect aan het lesvaartuig, onbeschikbaarheid van de leslocatie buiten onze wil om, of door maatregelen opgelegd door de overheid, enz.) wordt er in onderling overleg een nieuwe datum en eventueel alternatieve locatie gezocht naar best vermogen in overleg tussen de cursist en de school. Deze situatie kan echter nooit leiden tot een terugbetaling van de cursus, tenzij de school niet in de mogelijkheid is om een alternatief aan te bieden.
 • Al onze opleidingen zijn 100% vooraf betaalbaar. U ontvangt van ons een rechtsgeldige factuur na betaling.
 • Cursisten kunnen de toegang ontzegd worden aan de opleiding wegens ongepast gedrag, en/of wegens vermoeden van dronkenschap en/of drugsgebruik. In zulk geval heeft de cursist geen recht op terugbetaling.